Újbudán az óvodások csak akkor mehettek volna el az ünnepségekre, farsangra, ballagásra, ha a szüleik aláírják, hogy a fotójuk felhasználható a Fidesz kampányában

2018 február 16., péntek 14:17
265

Február 16-án pénteken kora délutánig úgy volt, hogy Budapest XI. kerületének óvodáiban csak az a gyerek vehet részt az 2018-ban megtartandó bármilyen nagyobb rendezvényen - ideértve a nyílt napot, a farsangot, a ballagást, a karácsonyt és a nemzeti ünnepeken tartott ünnepségeket - akinek a szülei aláírnak egy dokumentumot, amiben hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményeken készülő fotók és videók megjelenhessenek

  • az újbudai önkormányzat honlapján,
  • „Újbuda országgyűlési- illetve önkormányzati képviselői a hivatali munkájukról szóló tájékoztatóikban/beszámolóikban szerepeltessék”,
  • az Újbuda újságban,
  • az önkormányzat bármely kiadványában.

Vagyis egy helyi ovis csakis akkor vehetett volna részt az ovi legjobb bulijaiban, ha az anyja-apja eladja őt a körzet jelenlegi és éppen újrázásért kampányoló képviselője, Simicskó István kampányarcának és facebookos fotóhátterének.

A megdöbbentő próbálkozásról több szülő értesítette a 444-et, egyikük el is juttatta nekünk a  szülőknek most kiküldött dokumetumokat. A XI. kerületi óvodások szülei két papírt kaptak. Az egyik az „Adatkezelési tájékoztató” címet viseli, és ennek megfelelően arról okosítja ki a szülőket, jó hosszasan, hogy pontosan milyen jogszabályi előírások miatt van szükség arra, hogy írásban engedélyezzék fotók és videó készítését a gyerekeikről, illetve hogy mire is adnak ezzel engedélyt. 

Ilyen típusú tájékoztatást egy csomó magyar oktatási intézményben kapnak a szülők. Ez a papír is olyan, mint az összes többi hasonló, azt a szakaszt kivéve, ami az adatkezelés célját jelöli meg. A spéci részt én emeltem ki vastagítással:

„Adatkezelés célja: az intézmény működésének bemutatása, arculatának erősítése, a közösség tájékoztatása, az intézmény rendezvényein fénykép- és videó felvételek készítése, valamint felhasználása útján az intézmény és annak fenntartójának, valamint Újbuda országgyűlési-,illetve önkormányzati képviselőinek honlapján, kiadványaiban történő megjelenítéssel.”

Az, hogy engedélyt kell adni a gyerek filmezéséhez, normális. De az, hogy a képrögzítés célja az óvodások szerepeltetése politikusok kiadványaiban, már közel sem az.

Az igazán durva csapda azonban a másik papírban, az úgynevezett Hozzájáruló nyilatkozatban rejlett. Ez annyira kemény, ugyanakkor annyira nagy jelentősége van minden szavának, hogy a lényegi részét teljes egészében idemásolom:

„Alulírott Szülő/törvényes képviselő befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Nevezett gyermekem az X óvodában – Székhelyén és Telephelyein – (a továbbiakban: Intézmény) a 2018. évben szervezett rendezvényeken (pl. óvodai nyílt nap, farsangi ünnepség, ballagás, karácsonyi ünnepség, nemzeti ünnepek vonatkozásában szervezett óvodai ünnepségek, stb.) részt vegyen, róla fénykép, videó és/vagy hangfelvétel készüljön.

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a fent hivatkozott felvételek megjelenjenek az
Intézmény, valamint annak fenntartója, a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) honlapján (www.ujbuda.hu), Újbuda országgyűlési- illetve önkormányzati képviselői a hivatali munkájukról szóló tájékoztatóikban/beszámolóikban szerepeltessék, valamint a jelzett Intézmény és fenntartó megbízásából készült elektronikus, illetve nyomtatott kiadványokban (pl.: Újbuda újság), azokat a fenti célból az Intézmény és fenntartója nyilvánosságra hozzák.”

Az aláírandó szövegből az következik, hogy a felsorolt óvodai megmozdulásokon azok a gyerekek vehetnek részt, akik fel tudják mutatni a papírt arról, hogy a szülő beleegyezett a részvételbe. Amivel viszont együtt jár a beleegyezés a képfelvételek elkészítésébe és azok publikálásába, többek között Simicskó István kiadványaiban. 

Ezek után eleve életszerűtlen lenne olyan gyerekeket beengedni az ünnepségekre, akikről nem szabad olyan fotót készíteni, amit Simicskó István is felhasználhat, hiszen utána hogyan tüntetnék el a képekről és videókról azokat a gyerekeket, akiket a szüleik nem adtak el kampányarcnak? Ők állnak az egyik oldalra, míg az engedélyesek a másikra? 

Tudomásunk szerint nem kevés szülőt borított ki az egészen elképesztő terv, de még olyan friss az egész, hogy az érintettek az első sokk elmúltával csak most kezdenek gondolkodni a reakción. A dokumentumok ráadásul úgy vannak megfogalmazva, hogy aki figyelmetlenül olvas, észre sem veszi, hogy pontosan mit ír, illetve nem ír alá, sem azt, hogy a döntésének milyen következményei lehetnek arra nézve, hogy a gyereke mehet-e farsangra és nyulat köszönteni. 

A képtelen húzásnak tudomásunk szerint az volt az oka, hogy helyben elég nagy botrányt kavartak azok a sajtóhírek, amik a fideszes politikusok kisgyerekeket felhasználó kampányfogásairól szóltak. A legnagyobb háborgás azon volt, amikor a sajtó megírta, hogy őrmezei ovisokat ültettek ki Simicskó István energiatakarékos nyílászárókról szóló előadására.

Az ügyben természetesen megkerestem az önkormányzatot is, és ekkor jött a csavar. Miután pár órája náluk volt már a levelem, én pedig elkészítettem ezt a cikket, egyszer csak a következő válassz érkezett:

„Újbuda önkormányzatának szándékaival és céljaival ellentétesen értelmezhető a nevelési intézményeknek kiküldött, a szülők által aláírandó nyilatkozat, amelyet a hivatal ezúton is visszavon. A jogi megfogalmazás sajnálatosan együtt kezeli a gyermekek rendezvényeken való részvételét és az ott készülő fotók felhasználását, ami félreértésekre adhat okot. Újbuda önkormányzata új nyilatkozatot küld az intézményeknek. ”

Mivel ezt stiklit nyilvánvalóan Simicskó és a fidesz kampánystábja kényszírítette rájuk, a visszalépés igazán tökös húzás az újbudai önkormányzattól. 

A végére pedig egy kis dokumentumgyűjtemény levezetésnek. Ez itt a most már idejétmúlt adatkezelési tájékoztató, teljes egészében, utána jön a beleegyező nyilatkozat:

„Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az X Óvoda Székhelyi és mindkét Telephelyi (a továbbiakban:
Intézmény) eseményein, rendezvényein, programjain fénykép-, videó és hangfelvételek készülhetnek, mely felvételeken a rendezvényen részt vevő gyermekek/diákok felismerhetőek lehetnek. A felvételeket az Intézmény és annak fenntartója, a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.,) elektronikus felületeken (weboldal), közzéteheti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (1)
bekezdése szerint képmás, vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. A Ptk. 2:213. §-ában valamint a 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét még nem töltötte be, a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.
A szülő, vagy a törvényes képviselő jelen tájékoztatás ismeretében, külön hozzájáruló
nyilatkozatban, írásban hozzájárulását adhatja a fénykép-, videó- és hangfelvételek
készítéséhez és felhasználásához. Az adatkezelő nem készít és használ fel olyan felvételeket, amely az érintett számára sértő, vagy méltatlan lehet.

Adatkezelő adatai:
Név: X Óvoda
Tulajdonos/Üzemeltető: Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Adószám: X
Nyilvántartási szám:
Levelezési cím: X.
Honlap: http://X
E-mail: X@Y.hu
Telefonszám: ZZZZZ

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

Adatkezelés célja: az intézmény működésének bemutatása, arculatának erősítése, a közösség tájékoztatása, az intézmény rendezvényein fénykép- és videó felvételek készítése, valamint felhasználása útján az intézmény és annak fenntartójának, valamint Újbuda országgyűlési-, illetve önkormányzati képviselőinek honlapján, kiadványaiban történő megjelenítéssel.

Kezelt adatok köre: az intézmény rendezvényein résztvevők hang- és képmásának rögzítése és bemutatása a fentiekben jelzett honlapon és kiadványokban.

Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Ptk. 2:13. §, 2:14.§ (1) bekezdésében, 2:48. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig.

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan a Lágymányosi Óvoda Székhelyén és Telephelyein levő informatikai eszközén valósul meg.
Adatkezelőre vonatkozó adatkezelési előírások az alábbi linken érhetők el:

Óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete: Adatkezelési Szabályzat. Adatfeldolgozó igénybevétele: Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy köteles az adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét rögzíteni, illetve azt, hogy az adatfeldolgozó pontosan milyen tevékenységet végez az adatkezelő részére, milyen adatokhoz, milyen időtartamban fér hozzá és milyen adatkezelési műveleteket végez.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó.

Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó (amennyiben van) – az Info tv. 7. §-ában foglaltak szerint - minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, változatlansága érdekében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének megőrzése érdekében.

Hozzájárulás hiányában történő adatkezelés esete:
Infotv. 6. § (5) bekezdése szerint, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
A hozzájáruló – az Info tv. 14. és 15. §-ában foglaltak szerint - tájékoztatást kérhet személyes adatai/gyermeke személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását az alábbi címzett megkeresésével:
- postai úton: Lágymányosi Óvoda 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b;
- elektronikus úton: info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Az érintett, illetve törvényes képviselője kérelmére, az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – adattovábbítás esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő, a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást és intézkedik az esetleges sérelem orvoslásáról. A tájékoztatás ingyenes.
Az érintett törvényes képviselője jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet az Info tv. 38. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés szerint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), vagy az Info tv. 22. § (1) bekezdése alapján a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járásbírósághoz, illetve törvényszékhez fordulhat.”

„Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott Szülő/törvényes képviselő befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Nevezett gyermekem az X óvodában – Székhelyén és Telephelyein – (a továbbiakban: Intézmény) a 2018. évben szervezett rendezvényeken (pl. óvodai nyílt nap, farsangi ünnepség, ballagás, karácsonyi ünnepség, nemzeti ünnepek vonatkozásában szervezett óvodai ünnepségek, stb.) részt vegyen, róla fénykép, videó és/vagy hangfelvétel készüljön.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a fent hivatkozott felvételek megjelenjenek az
Intézmény, valamint annak fenntartója, a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) honlapján (www.ujbuda.hu), Újbuda országgyűlési- illetve önkormányzati képviselői a hivatali munkájukról szóló tájékoztatóikban/beszámolóikban szerepeltessék, valamint a jelzett Intézmény és fenntartó megbízásából készült elektronikus, illetve nyomtatott kiadványokban (pl.: Újbuda újság), azokat a fenti célból az Intézmény és fenntartója nyilvánosságra hozzák.
Jelen hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat megelőzően az Intézmény által rendelkezésemre bocsátott Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen megismertem és megértettem.

Dátum: .......................................

Aláírás a pótlapon!”


Kommentek

Ha kommentelnél, ahhoz Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha csak olvasnád a többiek hozzászólásait, ahhoz nem kell előfizetés.

  1. Ha még nincs, regisztrálj 444 profilt
  2. Fizess elő a Közösség vagy a Belső kör csomagunkra
  3. Az előfizetésnél használt email címmel regisztrálj a Disqusra és azzal lépj be a cikkek alatt