Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései a Magyar Jeti Zrt. (továbbiakban: Magyar Jeti vagy Adatkezelő) által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a Társaság által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Magyar Jeti jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat az általuk megadott email címre történő értesítéssel.

A MAGYAR JETI ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

A Magyar Jeti csak olyan személyes adatot kezel, amelynek kezeléséhez a felhasználó előzetesen hozzájárult, vagy amely a Magyar Jeti szolgáltatásaihoz (például hírlevél) technikailag szükséges, vagy amit törvény ír elő. A Magyar Jeti személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A jelen adatkezelés célja az, hogy a Magyar Jeti a hírlevélre feliratkozó felhasználó számára hírlevelet küldjön, amelyben az aktuális híreket, hirdetéseket, reklámokat, stb. közöl.

A felhasználó kérelmezheti a Magyar Jeti-nél, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, vagy kérheti személyes adatainak törlését. Ezen kéréséknek a Magyar Jeti köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.

Az adatkezelés során a Magyar Jeti biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Magyar Jeti a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatkezelő a hírlevelek tekintetében a [MailChimp; 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA], aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. A kommentelés tekintetében további adatfeldolgozó és adatkezelői tevékenységet végezhet a  üzemeltetője a Disqus, Inc (továbbiakban: Disqus ).

KOMMENTELÉSI SZABÁLYOK

2016. január 21. napjától tilos az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjelenő cikkek alatti kommentfelületen:

 • személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások
 • gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is
 • jogsértő tartalmú hozzászólások
 • szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is
 • erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép-vagy videofelvételt is
 • más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás
 • visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás
 • számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás
 • olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn
 • nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is
 • spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különböző cikkek alatt is)
 • más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások
 • 2 MB méretet meghaladó képeket, csatolmányokat tartalmazó kommentek

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Az Adatkezelő – vagy az erre általa kijelölt személy – a Disqus rendszeren belül, a rendszer által kínált eszközökkel moderálást végez: a szabályoknak nem megfelelő hozzászólások megjelenését megakadályozza, vagy a már megjelent ilyen hozzászólásokat törli. A moderáció részeként, az ellenőrizendő tartalom-mennyiség kezelhetővé tétele érdekében jogosult egyes hozzászólóknak a kommentjeik gyors, akár előzetes moderáció nélküli megjelenítését lehetővé tevő jogosítványt adni vagy korábban adott ilyen jogosítványt visszavonni a Disqus rendszeren belül. Ilyen jogosítványt a felhasználók maguk is kérvényezhetnek publikus Disqus profiljuk elküldésével a whitelist@444.hu email címre, amennyiben a kérvényezés időpontjában rendelkeznek legalább 30, 2016. január 21. után jóváhagyott, 30 napnál nem régebbi hozzászólással. A kommentelés szabályai az ilyen jogosítvánnyal bíró felhasználókra is maradéktalanul érvényesek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen a 444.hu felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelő úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelő a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon.

Adatkezelő a kommentelő adatait (felhasználónevét, email címét) kizárólag a Disqus kommentkezelő-rendszerben kezeli, a Disqus szolgáltatója által meghatározott szabályok szerint.
Amennyiben bármely Felhasználónak kérdése van, vagy olyan kommentet lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt a moderator@444.hu email címen tudja Adatkezelőnek ill. megbízottjának jelezni.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

A Magyar Jeti szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja: A 444.hu szolgáltatás célja a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználói adatok rögzítése.

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá a Magyar Jeti hírlevél szolgáltatásának teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a) a hírlevél tekintetében: keresztnév; emailcím; irányítószám; születési év; szerzői preferencia; nem; legmagasabb iskolai végzettség; b) kommentelés tekintetében: felhasználónév, emailcím.

A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: név; e-mailcím;.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

A Magyar Jeti cookie-t használ.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64316/2013.

A SZOLGÁLTATÁS JELLEGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A Magyar Jeti a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek az elektronikus szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Magyar Jeti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

A Magyar Jeti tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítjuk felhasználóink részére az általunk végzett adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásának lehetőségét.

A Magyar Jeti tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználók egyéb adatait nem kapcsolja össze a felhasználók azonosító adataival és a felhasználók hozzájárulása nélkül nem adja át azokat harmadik személy számára sem.

A Magyar Jeti tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítja, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse azt, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelésére kerül sor.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálati feladatokat a Magyar Jeti Zrt. ügyfélszolgálata (info@444.hu) látja el.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Magyar Jeti Zrt
Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5/b.
Telefon: (1) 796-8184
Cégjegyzékszám: 01-10-048381
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24298083-2-41
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64316/2013.
E-mail: info@444.hu

JOGORVOSLAT

Amennyiben a Magyar Jeti Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk az info@444.hu címen.

A Magyar Jeti tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználó bármikor kérelmezheti

a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatás megadását,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: 

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használunk. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az Oké gombra nyomva olvasóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.

;