Vágvölgyi B. András lett a Ferencváros újság főszerkesztője

Budapest
2020 június 02., 19:20

„Nem volt egyszerű dolga a független szakértői zsűrinek, a 21 főszerkesztői pályázó között többen országosan is elismert, tapasztalt újságírók, szerkesztők” – írta Baranyi Krisztina polgármester a Facebookon.

Vágvölgyi B. András Veiszer Alindánál 2016-ban.
photo_camera Vágvölgyi B. András 2016-ban Veiszer Alindánál a Hír Tv-ben. Forrás: Youtube

A kerületi lap új főszerkesztőjének pályáját így foglalta össze:

„Vágvölgyi B. András író, újságíró, film­ren­dező, film­esztéta, po­li­ti­kai és kul­turális kom­mentátor. 1978–1981 között a József At­ti­la Tu­dományegye­tem Jog­tu­dományi Karának hall­gatója volt. 1982–1984 között az ELTE JTK hall­gatója 1984–1987 között a Ma­gyar Tu­dományos Akadémia szo­ciológiai tu­dományos továbbképzési ösztöndíjasa 1987–1988 között az Es­se­xi Egye­te­men ta­nult. 1988-ban a Tu­dományos Dol­gozók De­mok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­te, a Fi­desz (1988–1993) és az SZDSZ tag­ja volt. 1989-ben Nagy Imre újra­te­metésének sajtófőnöke.1989-ben a Ma­gyar Na­rancs alapító szer­kesztője, 1991–1998 között főszer­kesztője. 1990-ben, va­la­mint 1994–1995 között az USA-ban volt ösztöndíjas, a későbbi időpont­ban a Har­vard Egye­te­men Dusan Ma­ka­ve­jev film­sza­kos tanítványa volt. 1990–1992 között a Fi­desz külpo­li­ti­kai tanácsadója. 1993–1994 között a Nyilvánosság Klub ügy­vivője. 1997–1998 között Tokióban volt ösztöndíjas. 2000–2002 között az Élet és Iro­da­lom mun­katársa.”

A fideszes Pesti Srácok korábban azt hazudta, hogy a verseny előre le volt zsírozva, és a kollégánk, Ács Dániel lesz a pályázat győztese, pedig ha megkeresték volna, tudták volna, hogy nem is pályázott, de nagyobb bajok is voltak a cikkükkel.